Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

Około osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach też obecnie, dużo ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest nierówny – znaczna ich część przeznaczona zostaje na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami jest obarczona tylko jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością ustaloną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, pół roku lub rok. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest reguła, że w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient otrzymuje niewielki ułamek z funduszu, który do tego okresu zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, stąd niejednokrotnie właściciele polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków uzbieranych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.